Tiêu dùng 72h: Nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang, cỏ mọc kín lối

Multimedia Plus

(PL+) - Tình trạng nhà vệ sinh công cộng xây xong rồi bỏ hoang thậm chí nhiều nhà vệ sinh công cộng thu phí của người dân hiện nay.