Tiêu dùng 72h: Cuộc chiến nước mắm trên mâm cơm người Việt

Multimedia Plus

(PL+) - Nước mắm truyền thống đang dần bị thu hẹp thị phần so với nước mắm công nghiệp, chỉ chiếm khoảng 1/4 trên tổng lượng nước mắm tiêu thụ mỗi năm.