Bài học về lòng dân

Bài học về lòng dân

Hội nghị TW 6 đã bế mạc nhưng dư âm còn đọng mãi và đang tạo ra khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước.

Pháp Luật Plus