Mở rộng cửa thông tin để 'truy' tham nhũng

Mở rộng cửa thông tin để 'truy' tham nhũng

Những hạn chế, bất cập trong thi hành Luật Tố cáo dẫn đến tình trạng làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo, kỷ cương pháp luật.

Pháp Luật Plus