Quy định mới về thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài

Bất động sản

(PL+) - Từ ngày 10/12/2015, Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 chính thức có hiệu lực.

Theo đó, thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài được quy định như sau:

Tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở được sở hữu nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cấp cho tổ chức đó.

Khi hết hạn sở hữu nhà ở ghi trong GCN, nếu chủ sở hữu (CSH) có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo Điều 77 Nghị định này. Nếu GCNĐKĐT không ghi thời hạn thì trong GCN cấp cho CSH cũng được ghi không thời hạn.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

 Nếu tổ chức nước ngoài bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn sở hữu hoặc bị Nhà nước Việt Nam thu hồi GCNĐKĐT hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam thì xử lý theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Nếu trong thời hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức nước ngoài chuyển thành tổ chức trong nước thông qua sáp nhập hoặc chuyển vốn theo quy định pháp luật thì tổ chức này được sở hữu nhà ở lâu dài.

Lục Giang