Nhà cung cấp dịch vụ có được ứng cử Ban quản trị chung cư không?

Tư vấn Pháp luật

(PL+) - Pháp luật về nhà ở không cấm nhà cung cấp dịch vụ là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư ứng cử tham gia thành viên Ban quản trị.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bạn đọc có địa chỉ email giahandinh589@gmail.com gửi email câu hỏi tới địa chỉ toasoan@phapluatplus.vn.

Pháp luật Plus xin trích đăng nội dung câu hỏi như sau: “Nhà cung cấp dịch vụ (bảo vệ hoặc vệ sinh cho chung cư) cũng là người sở hữu căn hộ trong chung cư có thể tham gia ứng cử Ban quản trị không?”

Tòa soạn Pháp luật Plus cùng các Văn phòng luật xin trả lời câu hỏi:

Tại Điều 19 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng, Thông tư Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà trung cư  quy định:

“Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu đang sử dụng nhà chung cư đó; đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị là đại diện của chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà chung cư đó. Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư là người có sức khỏe, không có tiền án, tiền sự; ưu tiên lựa chọn những người có kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng, kiến trúc, tài chính, pháp luật tham gia Ban quản trị nhà chung cư

Các thành viên Ban quản trị nhà trung cư phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà trung cư tổ chức theo quy định của Bộ xây dựng.”

Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/12/2016, Thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 quy định:

“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 2 năm 2016 như sau:

6. Khoản 1 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó; trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư là đại diện chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà chung cư.”

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì pháp luật về nhà ở không cấm nhà cung cấp dịch vụ (bảo vệ hoặc vệ sinh cho chung cư) là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó ứng cử tham gia thành viên Ban quản trị. 

Tú Anh