Nâng cao hiệu quả việc thực hiện pháp luật về tố tụng hành chính

Chính trị - Xã hội

(PL+) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, Cục THADS tỉnh, Công an tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh; UBND các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả việc thực hiện pháp luật về tố tụng hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục tuyên truyền phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật tố tụng hành chính, các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc thi hành Luật Tố tụng tại địa phương, đơn vị.

Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ quản lý, tham mưu, thực hiện chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc ban hành quyết định hành chính. Có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật các cá nhân, tổ chức trong tham mưu và ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính trái pháp luật là nguyên nhân phát sinh việc khiếu nại, khởi kiện.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm những cá nhân, tổ chức chậm thi hành án, không chấp hành, không đúng nội dung bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Đối với những bản án có khó khăn, vướng mắc, phức tạp trong quá trình thi hành phải khẩn trương có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, xử lý, không để tồn đọng, kéo dài.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Thi hành án, Toà án, Viện kiểm sát và các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan trong thi hành án hành chính.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan theo dõi, tổng hợp chung về tình hình thực hiện pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tại địa phương; định kỳ hoặc đột xuất, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

K.A