Pháp Luật Plus

Đường đi lô thuốc hết hạn tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Multimedia Plus

Bệnh nhân nhận phải thuốc hết hạn, lãnh đạo bệnh viện thì khẳng định quy trình cấp phát thuốc rất chặt chẽ. Vậy lô thuốc hết hạn kia từ đâu đến? Và làm sao nó lọt qua được "quy trình chặt chẽ" kia đến tay bệnh nhân?

Pháp Luật Plus