"Đổi đất lấy hạ tầng" hay khoảng trống của Luật đất?

Chính trị - Xã hội

Với các dự án BT, nếu không công khai minh bạch giao cho ai nào, đổi bao nhiêu đất là vừa giá thì rất dễ gây thất thoát nguồn lực đất đai của nhà nước.