Đà Nẵng uỷ quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án tại KCN

Kinh tế - Công nghệ

(PL+) - Đà Nẵng ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án nằm 6 KCN.

UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các khu công nghiệp.

Theo Quyết định trên, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCN) được ủy quyền tại 6 KCN: Khu công nghiệp Hòa Cầm; Khu công nghiệp Liên Chiểu; Khu công nghiệp Đà Nẵng; Khu công nghiệp Hòa Khánh; Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng; Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Thời hạn ủy quyền là 05 năm, kể từ ngày 21/01/2019 đến hết ngày 21/01/2024.

  UBND TP Đà Nẵng ủy quyền trong thẩm định, đánh giá báo cáo tác động môi trường các dự án nằm các KCN.

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền trong thẩm định, đánh giá báo cáo tác động môi trường các dự án nằm các KCN.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng: Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường do mình phê duyệt đối với các dự án thực hiện tại các khu công nghiệp nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các dự án do mình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; chủ trì trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường do mình phê duyệt.

Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền. Đồng thời  tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND thành phố về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 31/12 hàng năm.

Thoại Khanh