Audio địa ốc 360s: Đề xuất điều chỉnh bảng giá đất Hà Tĩnh năm 2018

Audio địa ốc 360s: Đề xuất điều chỉnh bảng giá đất Hà Tĩnh năm 2018

Những thông tin chính: Đề xuất điều chỉnh bảng giá đất Hà Tĩnh năm 2018, Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 3 địa phương,...

1