Bùng phát tranh chấp tại các chung cư trong năm 2018

Multimedia Plus

Theo số liệu của Bộ Xây dựng có 215 dự án có khiếu nại tranh chấp chung cư, trong đó có 108 dự án xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân hoặc là giữa các chủ thể liên quan trong phạm vi dự án.