Bản tin Xe Plus: Quy định mới cứ 100m2 công trình phải có tối đa 34m2 đỗ xe

Multimedia Plus

(PL+) - Theo quy định này, cứ 100m2 công trình hỗn hợp tại Hà Nội phải có 23 đến 34m2 đỗ xe, tùy vào địa bàn.